Máy Gắp Thú Bông
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Đoàn Hiếu Trúng 314 kim cương 36 giây trước
Minh Le Tai Trúng 522 kim cương 36 giây trước
Bùi Thế Hiển Trúng 866 kim cương 1 phút trước
Nguyễn Quang Duy Trúng 1,505 kim cương 2 phút trước
Chi Khanh Nguyen Trúng 1,008 kim cương 2 phút trước
Sơn Quách Công Trúng 2,060 kim cương 3 phút trước
Nguễn Thị Kim Hồng Trúng 765 kim cương 4 phút trước
Phat Pham Nhat Trúng 2,038 kim cương 4 phút trước
Nguyen Thu Trúng 1,474 kim cương 5 phút trước
Nèkk Phong Trúng 2,131 kim cương 6 phút trước
Sếp Su Trúng 1,912 kim cương 6 phút trước
Long Tran Trúng 1,572 kim cương 7 phút trước
Nguyễn Thành Long Trúng 2,016 kim cương 8 phút trước
Em Trang Trúng 1,687 kim cương 8 phút trước