Rước Đèn Trung Thu
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Lê Nhân Trúng 2,412 kim cương 20 giây trước
Đặng Văn Tùng Trúng 515 kim cương 1 phút trước
Minh Doan Trúng 663 kim cương 1 phút trước
PhongThu Ngoc Trúng 8 kim cương 1 phút trước
PhongThu Ngoc Trúng 12 kim cương 2 phút trước
Ang Đức Trúng 2,061 kim cương 2 phút trước
Ken Bé Trúng 8 kim cương 2 phút trước
Ken Bé Trúng 12 kim cương 2 phút trước
Tien Nguyen Trúng 915 kim cương 3 phút trước
Khann Nguyen Trúng 2,318 kim cương 3 phút trước
Ken Bé Trúng 29 kim cương 3 phút trước
Nguyễn Minh Trúng 304 kim cương 4 phút trước
Bạn Cuội Trúng 2,494 kim cương 5 phút trước
Gia A N Tran Trúng 1,485 kim cương 5 phút trước