Vòng Quay Cáo Tiên
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Không Cần Biết Trúng 670 kim cương 2 giây trước
Lan Le Trúng 708 kim cương 2 giây trước
Ha Dong Trúng 1,542 kim cương 1 phút trước
Ngaqt Tran Trúng 1,435 kim cương 1 phút trước
Văn Hoài Trúng 1,784 kim cương 1 phút trước
Minh Le Trúng 1,634 kim cương 1 phút trước
Vũ Thanh Thủy Trúng 1,193 kim cương 2 phút trước
Hoang Nguyen Trúng 746 kim cương 2 phút trước
Lê Đình Nhiệm Trúng 2,438 kim cương 2 phút trước
Vũ Nguyễn Trúng 1,207 kim cương 2 phút trước
Trần Thị Ngân Trúng 1,996 kim cương 2 phút trước
Giang Thu Trúng 558 kim cương 2 phút trước
Nguyễn Hương Trúng 2,566 kim cương 4 phút trước
Nobi Nobita Trúng 1,677 kim cương 4 phút trước