Vòng Quay Chú Cuội
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
คนน ไร้รรตัววตนนน Trúng 1,303 kim cương 19 giây trước
Phong Xì Tủn Trúng 339 kim cương 19 giây trước
Hồ Khoa Trúng 415 kim cương 1 phút trước
Minh Thịnh Trúng 347 kim cương 1 phút trước
Tiên Nguyễn Trúng 1,847 kim cương 1 phút trước
Nguyễn Nha Trúng 1,033 kim cương 1 phút trước
Phung Minh Trúng 866 kim cương 2 phút trước
Hoàng Lion Trúng 974 kim cương 2 phút trước
Trần Quang Trúng 799 kim cương 3 phút trước
Vu Nguyen Trúng 1,738 kim cương 3 phút trước
Happdream Vinh Vinh Trúng 1,677 kim cương 3 phút trước
Nobi Nobita Trúng 1,596 kim cương 3 phút trước
Nihg Unaew Trúng 1,549 kim cương 4 phút trước
Best Susu Trúng 1,536 kim cương 4 phút trước