Vòng Quay Nắm Đấm
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Ca Nguyễn Trúng 1,057 kim cương 16 giây trước
Cường Thịnh Trúng 2,213 kim cương 16 giây trước
Khang Phan Trúng 1,959 kim cương 16 giây trước
Hưng Chung Trúng 1,399 kim cương 16 giây trước
Khởi Gầy Trúng 374 kim cương 16 giây trước
Hoàng Võ Trúng 1,528 kim cương 16 giây trước
Tam Duong Trúng 1,011 kim cương 1 phút trước
Thi Hoa Phan Trúng 664 kim cương 1 phút trước
Quốc Trúng 1,864 kim cương 1 phút trước
Nguyễn Lía Trúng 1,530 kim cương 2 phút trước
Thu Hoài Trúng 1,505 kim cương 2 phút trước
Thương Lê Trúng 1,877 kim cương 2 phút trước
Nhật Nhật Trúng 1,445 kim cương 2 phút trước
Không Quan Trong Lđ Trúng 838 kim cương 2 phút trước