Vòng Quay Thỏ Ngọc
Play
TÀI KHOẢN GIẢI THƯỞNG THỜI GIAN
Dinh Dang Trúng 1,018 kim cương 31 giây trước
Àkz Phướcz Trúng 1,436 kim cương 31 giây trước
Trần Kiệt Trúng 1,478 kim cương 31 giây trước
Bìnhs Đangs Đanhs Đás Trúng 315 kim cương 31 giây trước
Bắp Minh Trúng 617 kim cương 1 phút trước
AnhTus Lê Trúng 766 kim cương 1 phút trước
Minh Đoàn Trúng 1,155 kim cương 2 phút trước
Nguyễn Quang Trúng 352 kim cương 2 phút trước
Nguyễn Cường Trúng 399 kim cương 2 phút trước
Lão Công Trúng 1,673 kim cương 2 phút trước
Nà Ní Trúng 2,208 kim cương 3 phút trước
Thịnh Ngố Trúng 592 kim cương 3 phút trước
Pk Vaster Trúng 2,530 kim cương 4 phút trước
Kunome Akane Trúng 437 kim cương 4 phút trước